Projectinfo

Projectinformatie

 

Ontwikkeling van het ICMS

 

COBRA wordt ICMS - Historiek

Het Belgische nationaal platform voor "incident & crisis management" is gebaseerd op de software COBRA, waarvan de ontwikkeling startte in 1998. De allereerste versie was operationeel in 2000.

Voor de verdere ontwikkeling in - onder meer - Europa, werd in 2014 een strategisch samenwerkingsakkoord gesloten tussen CEMAC en DGI.

Vanuit deze samenwerking wordt aangeboden in het kader van de Europesee aanbesteding voor het ICMS, waarbij COBRA geselecteerd werd boven twaalf andere binnen- en buitenlandse systemen.

 

 

 

COBRA wordt ICMS - Project fase 1

In januari 2016 is gestart met de aanpassingen van de standaard software aan de specifieke Belgische vereisten. Deze aanpassingen worden aangestuurd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken als opdrachtgever en door de toekomstige gebruikers. Dit gebeurt via Werkgroepen die wekelijks samenkomen met experts van TCD om de gewenste aanpassingen en uitbreidingen van de software per module te bespreken en vast te leggen.

 

Binnen TCD werken meerdere teams - met Belgische en Amerikaanse medewerkers - op basis van de input van de Werkgroepen aan de aanpassing van de software, de voorbereiding van de opleidingsmaterialen, vertalingen, de technische roll out en andere aspecten van de implementatie van ICMS.

 

Het gehele project wordt beheerd via Agile project management met typische sprints van 2 à 3 weken.

 

 

 

ICMS sinds 01-JAN-2017

Op 31 december 2016 werd ICMS operationeel.

Sindsdien staat ICMS 24/7 ter beschikking van de Belgische overheden, interventiediensten en "rechtstreekse partners" in het crisisbeheer.

Vanaf het begin werden 4.000 functionele entiteiten via ICMS gekoppeld.

Enkele voorbeelden ...

 • Alle Belgische brandweerzones
 • Alle ziekenhuizen met spoedopname, Dir-Med, Rode Kruis, ...
 • Alle federale politiediensten en alle lokale politiezones
 • De eenheden van de civiele bescherming
 • Alle militaire eenheden, met inbegrip van gespecialiseerde entiteiten zoals MIK, SAR, DOVO
 • Alle 112 en CIC's
 • Alle provinciale diensten noodplanning
 • Alle Belgische gemeentes
 • Alle noodplanambtenaren
 • Gespecialiseerde entiteiten zoals CCB (Cyber), FAVV (Voedselveiligheid), FANC (Nucleaire controle)
 • De nationale ministeries (Federale Overheidsdiensten): Binnenlandse zaken (projectsponsor), Volksgezondheid, Defensie, Mobiliteit, Economie, ...
 • Exploitanten van nucleaire installaties
 • Exploitanten van kritieke infrastructuur
 • Hoge drempel Seveso-inrichtingen
 • Nutsbedrijven (Fluxys, Elia, distributienetbeheerders)
 • Belgische luchthavens en zeehavens
 • Beheerders van waterwegen, weginfrastructuur, ...

 

 

 

Verdere ontwikkelingen

Op basis van aanvullende 'user requirements' werd in 2017 gestart met de ontwikkeling van aanvullende functionaliteiten en totaal nieuwe modules die initieel niet in ICMS voorzien waren.

Het DEV (ontwikkeling) programma 2017 omvat:

 • 180d & BE-Alert: koppeling van ICMS met het BE-Alert platform en activering van de automatische gegevensvalidatie in ICMS (die ook GDPR compliance realiseert);
 • Risk Indicators: toevoeging van een dashboard met nationale risico-indicatoren - waarvan sommige in real time in ICMS gekoppeld zijn;
 • RPAS - Chem.DET: koppeling tussen ICMS en de Remotely Piloted Aerial System (drone) van de Civiele Bescherming;
 • Safer-integratie: integratie van chemische dispersiepluimen;
 • W..S: uitbreiding van een aantal Web Services, waardoor geo-gecodeerde data en andere datastromen in real time in ICMS kunnen gebracht worden;
 • MedOps1: real time nationaal beheer van beschikbare ziekenhuisbedden en behandelcapaciteit.

 

De oplevering van al deze modules is voorzien voor einde 2017.

 

 

 

 

Een uniek project

 

ICMS is in meerdere aspecten een uniek project:

 

 • Het systeem zal aan een heel land ineens een unieke suite van werkinstrumenten bieden, ongezien in andere reeds bestaande nationale systemen in het buitenland.

 

 • De "time to implement" - dit is de tijd tussen de selectie van het systeem en de uitrol naar de gebruikers - is voor de schaal waarop dit dient te gebeuren uniek en extreem uitdagend. Het motiveert alle betrokkenen tot maximale inzet en snelle besluitvorming.

 

 • De Werkgroepen brengen vertegenwoordigers van alle geledingen samen die niet alleen technisch maar ook methodologisch belangrijke stappen vooruit zetten in het crisisbeheer in België.

 

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen tegelijkertijd te opteren voor invoering van EDXL in de datastructuren én maximale koppeling met externe databronnen (via web services).

 

 • Ook conceptueel werd er voor gekozen in de diverse instrumenten conformiteit met hedendaagse standaarden in te bouwen (UN, EU, NATO, ...) waardoor zowel de kwaliteit van het binnenlandse crisisbeheer als de mogelijkheden van internationale samenwerking via ICMS sterk verbeteren.

 

 • Concepten van databeheer en data ownership worden doelmatig aangepast: eigenaars van brondata zullen via ICMS rechtstreeks hun gegevens kunnen beheren.

 

 • ICMS wordt de aansturende kern en/of het datakanaal voor integratie van talrijke informatiestromen en systemen voor crisisbeheer. Een koppeling met BE-Alert, het nieuwe alarmeringssysteem voor de bevolking, vormt hiervan een eerste voorbeeld.

 

 

 

 

 

EDXL ? EDXL !

 

EDXL - of Emergency Data Exchange Language - is een verzameling van wereldstandaarden specifiek gericht op de uitwisseling van elektronische data binnen het toepassingsgebied van beheer van noodsituaties.

Systemen waarbij de datastructuren gebouwd zijn conform de EDXL standaard(en) kunnen op heel eenvoudige wijze met elkaar gekoppeld worden en zowel machine-leesbare als mens-leesbare gegevens uitwisselen.

 

Binnenlandse Zaken heeft er samen met CEMAC en Dynamis bij de aanvang van het project voor gekozen alle aan te passen en nieuw te ontwikkelen modules te laten voldoen aan de EDXL standaarden:

 

 • EDXL-CAP (Common Alerting Protocol)
 • EDXL-DE (Data Elements)
 • EDXL-GIS (Cartografie / Risk Mapping)
 • EDXL-HAVE (Hospital Availability)
 • EDXL-RM (Resource Management)
 • EDXL-SITREP (Situation Reporting)
 • EDXL-TEP (Tracking of Emergency Patients)

 

Deze keuze is vernieuwend en maakt de realisatie van ICMS hierdoor een hoogtechnologisch en vooruitstrevend project ... op wereldschaal !

 

Daarnaast wordt bij de functionele uitwerking van het systeem ook rekening gehouden met andere standaarden en aanbevelingen, zoals de "Only Once - Once Only"-richtlijn, elementen uit INSPIRE en evoluties op het vlak van nationale datastandaarden.

 

 

 

Follow us on twitter

@ICMS_BE

Project

on behalf of

BE Home Office